Algemene Voorwaarden

Schrijf je hier in

Algemene voorwaarden congres Bewegend (Op)Groeien

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bijeenkomst: congressen, symposia, cursussen, trainingen, nascholing en andere bijeenkomsten, welke plaatsvinden door of namens de organisatie en waarbij het overdragen of uitwisselen van kennis en informatie centraal staat.
b. Organisatie: Punt Weerbaarheid, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20133262, gevestigd te 4847 RB Teteringen en We Walk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59556137 en gevestigd te 4818 KN Breda aan de Laurierstraat 54.
c. Deelnemer: de persoon die ingeschreven is voor een door de organisatie aangeboden bijeenkomst.
d. Schriftelijk: per post, maar ook (tevens) per e-mail, internet of ander elektronisch medium.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de organisatie en deelnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de organisatie betreffende deelname aan bijeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als hiermede voorafgaand en schriftelijk is ingestemd door de organisatie.
2.3 Als er bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer voor deelname aan de bijeenkomst komt tot stand door ondertekening en verzending van het (online) inschrijvingsformulier, door bevestiging door de organisatie aan de deelnemers van de ingezonden aanmelding of deelname aan de bijeenkomst.
3.2 Door de totstandkoming van overeenkomst is de deelnemer de deelnamekosten verschuldigd, staan we uit kosten voor deelname aan de bijeenkomst, congresdocumentatie, informatiemateriaal enz.
3.3 De kosten voor deelname worden door de organisatie zoveel mogelijk vooraf gefactureerd en de factuur dient in de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de bijeenkomst.
3.4 Het niet kunnen bijwonen van de bijeenkomst door een deelnemer geeft deze – tenzij anders door de organisatie is aangegeven – geen recht op terugbetaling van betaalde kosten voor deelname.
3.5 Bij niet-tijdige of volledige betaling van de deelnamekosten, is de deelnemer alle kosten verschuldigd. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemers na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het besluit buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4 Annulering of uitstel van de bijeenkomst
4.1 De organisatie heeft het recht bijeenkomsten zonder opgaaf van redenen te annuleren of uit te stellen, als de organisatie daartoe voldoende reden aanwezig acht. Ingeval van uitstel of annulering zal de organisatie de deelnemers uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de bijeenkomst hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door uitstel of annulering van de bijeenkomst.
4.3 Bij annulering door de organisatie volgt volledige terugbetaling van het deelnemersgeld aan de deelnemers.
4.4 Bij uitstel van de bijeenkomst door de organisatie, kan de bijeenkomst op een later tijdstip (en op een andere locatie) plaatsvinden.
4.5 In geval van een door de organisatie uitgestelde bijeenkomst, kan de deelnemer de deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Indien er sprake is van annulering of uitstel van de bijeenkomst door de organisatie binnen een termijn van vijf dagen voor aanvang van de bijeenkomst, vanwege omstandigheden die volgens wet en jurisprudentie overmacht vormen, daaronder begrepen eventuele verhindering wegens persoonlijke omstandigheden bij de
organisatie of een van de door de organisatie ingeschakelde hulppersonen zoals sprekers, docenten, presentatoren etc., heeft de organisatie het recht uitvoeren van overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of duidelijk te annuleren zonder tot schadevergoeding of terugbetaling van betaalde deelnamekosten.
5.2 In geval van opschorting van de bijeenkomst vanwege situatie als bedoeld in artikellid 1 is de organisatie gerechtigd om binnen zes maanden uit oorspronkelijke data van de bijeenkomst een nieuwe bijeenkomst te laten plaatsvinden. Indien een deelnemer de deelname vervolgens annuleert, bestaat in principe geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten, tenzij de organisatie anders beslist.

Artikel 6 Annulering of wijziging door deelnemers
6.1 De deelnemer heeft na inschrijving recht om binnen 14 dagen na inschrijving de deelname kosteloos te annuleren. Bij annulering tot 14 dagen voor de bijeenkomst is de deelnemer 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de bijeenkomst door de deelnemer, is de deelnemer het gehele inschrijfgeld verschuldigd en volgt geen terugbetaling.
6.2 Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan de organisatie te worden bevestigd door de deelnemer.
6.3 De organisatie is bevoegd om in omstandigheden van het bepaalde in artikellid 1 af te wijken, ten gunste van een deelnemer, zonder dat dit andere deelnemers het recht geeft om aanspraak te maken op dezelfde behandeling.
6.4 De deelnemer is bevoegd om in overleg met de organisatie een andere persoon aan de bijeenkomst in zijn of haar plaats laten deelnemen. De organisatie is bevoegd om in dat geval € 10,00 exclusief btw aan administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Privacy- en Persoonsgegevens
7.1 De organisatie verwerkt door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens conform het privacyreglement van We Walk, te vinden en te downloaden op de website www.we-walk.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van het privacyreglement kosteloos toegezonden.
7.2 De organisatie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens van de deelnemers en zal de persoonsgegevens vernietigen zodra deze niet (meer) noodzakelijk zijn voor de administratieve afhandeling van de bijeenkomst of het bewijzen van de deelname aan de bijeenkomst.
7.3 Door deelname aan de bijeenkomst verlenen deelnemers toestemming aan de organisatie voor de bewerking en het delen van persoonsgegevens met derden voor het opstellen van cursusmateriaal en het delen van accreditatiepunten.
7.4 Tijdens de bijeenkomst kunnen er door de organisatie ten behoeve van promotiedoeleinden beeld en geluidsopname worden vervaardigd. Deze zullen worden gebruikt op de website en sociale mediakanalen van de organisatie. Gezichten van deelnemers zullen zoveel mogelijk buiten beeld worden gehouden. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen verspreiding van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, dient men dit voorafgaand aan deelname aan de bijeenkomst aan de organisatie schriftelijk kenbaar te maken

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie is de organisatie slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de deelnemer aan de bijeenkomst werd betaald. Dit voor zover het directe schade betreft. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
8.2 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers of zaken die door hen zijn meegenomen naar de bijeenkomst. Ook voor (parkeer)schade aan voertuigen van deelnemers is de organisatie niet aansprakelijk.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie mogen er geen beeld of geluidopnamen worden gemaakt van de bijeenkomst, laat staan worden verspreid.
9.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de organisatie mag het ten behoeve van de bijeenkomst verstrekte cursusmateriaal niet worden vermenigvuldigd en verspreid.
9.3 Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie mag men geen gebruik maken van het (beeld)merk bewegend(op)groeien en dit verspreiden of vermenigvuldigen. Tevens mag er geen gebruik worden gemaakt van afbeeldingen die zich bevinden op de website van de organisatie of andere uitingen of afbeeldingen in correspondentie of mailings.
9.4 Evenmin mag er zonder uitdrukkelijke toestemming afbeeldingen, logo’s, teksten enz. van door de organisatie betrokken sprekers, docenten enz. worden gebruikt.

Artikel 10 Toepasselijk recht, geschillen en wijzigingen
10.1 Op deelname aan de bijeenkomsten en de hiervoor gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit de met de organisatie gesloten overeenkomst (en) en deelname aan een door de organisatie georganiseerde bijeenkomst, worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
10.3 De organisatie is bevoegd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn pas van kracht zodra deze aan de deelnemers schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

Breda, oktober 2021. Versie 1.0